VEDTÆGTER

1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1.1 Foreningens navn er Frivilligcenter Albertslund - oprindelig stiftet den 7. maj 2008 under navnet Støtteforeningen for Albertslund Frivilligcenter. Frivilligcenteret har hjemsted i Albertslund Kommune.

2. Formål

Stk. 2.1 Frivilligcenterets formål er:

 • At drive og udvikle Frivilligcenter Albertslund.
 • At støtte og udvikle det frivillige arbejde gennem synliggørelse af, samt oplysning om det frivillige arbejde, støtte til projektopstart og udvikling, støtte til netværk mellem frivillige foreninger og mellem frivillige.
 • At skabe gode aktivitetsmuligheder for det frivillige arbejde i Albertslund.
 • At tiltrække så mange som muligt til det frivillige arbejde gennem synliggørelse og vidensdeling.
 • At fremme samarbejdet mellem enkeltpersoner, foreninger, organisationer, samt grupper, der udfører frivilligt arbejde i Albertslund Kommune.

Stk. 2.2 Frivilligcenteret skal tilstræbe den bredest mulige lokale forankring og være åben for foreninger, klubber, grupper og personer med interesse for frivilligt arbejde uanset køn, alder, uddannelse, politiske eller religiøse interesser og etniske forhold.

Stk. 2.3 Frivilligcenteret har tilsluttet sig og arbejder efter Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)s mindstegrundlag for Frivilligcentre.

3. Medlemmer

Stk. 3.1 Foreninger, klubber, grupper og personer med interesse for det frivillige arbejde i Albertslund kan blive medlemmer. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen endelig beslutning om medlemskabet.

Stk. 3.2 Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til frivilligcenteret. Ved indmeldelsen betales kontingent for indeværende kalenderår.

Stk 3.3 Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling inden for fristen.

4. Eksklusion

Stk. 4.1 Medlemmer, som modarbejder frivilligcenterets arbejde og formål, kan ekskluderes ved beslutning i bestyrelsen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

5. Generalforsamlingen

Stk. 5.1 Generalforsamlingen er frivilligcenterets højeste myndighed.

Stk. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året, inden udgangen af april måned.

Stk. 5.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via digitale medier og på foreningens hjemmeside, samt fremsendes til medlemmernes opgivne mailadresse.

Stk. 5.4 Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 • Godkendelse af indkaldelse af generalforsamling og dagsorden
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse af budget til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand i lige år
 • Valg af kasserer i ulige år
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor

Stk. 5.5 Stemmeret.

Medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende kalender år, har stemmeret.

Medlemsforeninger, der har betalt kollektivt kontingent, har 2 stemmer. Kontingentkvittering kan kræves forevist.

Stk. 5.6 Foreninger kan stille så mange kandidater op til valg, som de ønsker. Individuelle medlemmer er ligeledes opstillingsberettigede. Der kan ved nyvalg kun stemmes på kandidater, der er til stede på generalforsamlingen.

Stk. 5.7 Til bestyrelsen kan kun vælges én repræsentant fra hver forening, gruppe m.fl.

Stk. 5.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.9 Ansatte i foreningerne eller frivilligcenteret er ikke valgbare.

Stk. 5.10 Genvalg kan finde sted. Ved genvalg kan stemmes på kandidater, der ikke er til stede på generalforsamlingen. Kandidaten skal skriftligt på forhånd tilkendegive til bestyrelsen, at han/hun ønsker genvalg.

Stk. 5.11 Alle fremmødte ved generalforsamlingen har taleret.

Stk. 5.12 Regnskab og budget lægges på frivilligcenterets hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. Det godkendte budget lægges på hjemmesiden senest 1 uge efter generalforsamlingen.

Stk. 5.13 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Disse offentliggøres på frivilligcenterets hjemmeside.

Stk. 5.14 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedrørende vedtægtsændringer, se Stk. 5.15

Stk. 5.15 Frivilligcenterets vedtægter kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Stk. 5.16 Valg til bestyrelsen foregår skriftligt såfremt, der er flere kandidater til samme post. Ved alle afstemninger skal afstemninger finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer med stemmeret ønsker det. 

Bestyrelsen

Stk. 6.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlem(mer) er på valg i ulige år.

Stk. 6.2. Til posten som formand og kasserer kan alene vælges personer, der er bosiddende i Albertslund Kommune, og ikke er ansat af Albertslund Kommune. Formand og kasserer kan ikke være samlevende.

Stk. 6.3 Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt sammensat. Bestyrelsen arbejder for frivilligcenterets formål og tarv inden for det frivillige sociale arbejde i Albertslund.

Stk. 6.4 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

Stk. 6.5 Der vælges hvert år mindst 1 suppleant. Suppleanterne træder ind i bestyrelsen, hvis et valgt bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i løbet af den periode, hvor vedkommende er valgt. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 6.5.1 Bestyrelsen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar for frivilligcenteret og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.5.2 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Stk. 6.6.2 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

Stk. 6.6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6.6.4 Frivilligcenterets daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Frivilligcenterets daglige leder er sekretær for bestyrelsen.

7. Daglig ledelse

Stk. 7.1 Bestyrelsen og Albertslund kommune indgår en samarbejdsaftale.

Stk. 7.2 Den daglige leder for Frivilligcenter Albertslund forestår drift af frivilligcenteret. Den daglige leder er ansvarlig overfor bestyrelsen.

8. Regnskab og revision

Stk. 8.1 Frivilligcenterets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 8.2 Frivilligcenterets midler skal placeres i et anerkendt pengeinstitut, dog har kassereren ret til at have en kassebeholdning af en af bestyrelsen fastsat størrelse.

Stk. 8.3 Regnskabet skal være revideret og underskrevet af frivilligcenterets bestyrelse, frivilligcenterets daglige leder og revisor inden generalforsamlingen.

9. Hæftelse og tegningsregler

Stk. 9.1 Frivilligcenteret hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke frivilligcenterets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 9.2 Formanden og kassereren tegner frivilligcenteret. I tilfælde af den enes fravær indtræder næstformanden for denne.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Stk. 11.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker via digitale medier og på foreningens hjemmeside, samt fremsendes til medlemmernes opgivne mailadresse med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 6 uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 11.3 På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles sager, som foranlediger den ekstraordinære generalforsamling. Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne 1, 2 og 7 under Stk. 5.4.

Stk. 11.4 Hvis ikke mindst 1/2 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Stk. 11.5 Regler for taleret og stemmeafgivelse er de samme som ved almindelig generalforsamling.

12. Frivilligcenterets ophør

Stk. 12.1 Hvis frivilligcenteret påtænkes opløst, skal kontaktpersonen i Albertslund kommune oplyses om dette hurtigst muligt inden generalforsamlingen, hvor det skal behandles.

Stk. 12.2 Til frivilligcenterets opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse tidligst 4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 12.3 I tilfælde af frivilligcenterets ophør, skal frivilligcenterets midler tilbagebetales til de bevilgende myndigheder.

Ændring vedtaget på ordinære generalforsamling den 18. maj 2009 og efterfølgende på ordinære generalforsamling 21. marts 2013 samt herefter på den ordinære generalforsamling 27. marts 2014, den 25. marts 2015, den 31. marts 2016 og den 22. marts 2018, den 28. marts 2019 og den 18. april 2023.

Frivilligcenter Albertslund | Bygangen 25, 1. sal | 2620 Albertslund | Tlf.: 27 78 97 93 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.