VEDTÆGTER

Vedtægter for Frivilligcenter Albertslund.

1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Stk. 1.1 Foreningens navn er Frivilligcenter Albertslund - oprindelig stiftet den 7. maj 2008 under navnet Støtteforeningen for Albertslund FriviligCenter. FrivilligCentret har hjemsted i Albertslund Kommune.

2. FORMÅL.
Stk. 2.1 FrivilligCentrets formål er:

At drive og udvikle Frivilligcenter Albertslund.
At støtte og udvikle det frivillige arbejde gennem synliggørelse af, samt oplysning om det frivillige arbejde, støtte til projektopstart og udvikling, støtte til netværk mellem frivillige foreninger og mellem frivillige.
At skabe gode aktivitetsmuligheder for det frivillige arbejde i Albertslund.
At tiltrække så mange som muligt til det frivillige arbejde gennem synliggørelse og vidensdeling.
At fremme samarbejdet mellem enkeltpersoner, foreninger, organisationer, samt grupper der udfører frivilligt arbejde i Albertslund Kommune.
Stk. 2.2 FrivilligCentret skal tilstræbe den bredest mulige lokale forankring og være åben for foreninger, klubber, grupper og personer med interesse for frivilligt arbejde uanset køn, alder, uddannelse, politiske eller religiøse interesser og etniske forhold.

Stk. 2.3 Frivilligcentret har tilsluttet sig og arbejder efter Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)s mindstegrundlag for Frivilligcentre.

3. MEDLEMMER.
Stk. 3.1 Foreninger, klubber, grupper og personer med interesse for det frivillige arbejde i Albertslund kan blive medlemmer. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen endelig beslutning om medlemsskabet.

Stk. 3.2 Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til FrivillingCentret. Ved indmeldelsen betales kontingent for indeværende forenings/regnskabsår.

Stk 3.3 Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling inden for fristen.

4. EKSKLUSION.
Stk. 4.1 Medlemmer, som modarbejder FrivilligCentrets arbejde og formål, kan ekskluderes ved beslutning i bestyrelsen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

5. GENERALFORSAMLINGEN.
Stk. 5.1 Generalforsamlingen er FrivilligCentrets højeste myndighed.

Stk. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året, inden udgangen af april måned.

Stk. 5.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via digitale medier og på foreningens hjemmeside, samt fremsendes til medlemmernes opgivende mail adresse.

Stk. 5.4 Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 • Godkendelse af indkaldelse af generalforsamling og dagsorden.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand i lige år.
 • Valg af kasserer i ulige år.
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt.
 • Stk. 5.5 Stemmeret.

Medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende kalender år, har stemmeret.

Medlemsforeninger der har betalt kollektivt kontingent har 2 stemmer. Kontingentkvittering kan kræves forevist.

Stk. 5.6 Foreninger kan stille så mange kandidater op til valg, som de ønsker. Individuelle medlemmer er ligeledes opstillingsberettigede. Der kan ved nyvalg kun stemmes på kandidater, der er til stede på generalforsamlingen.

Stk. 5.7 Til bestyrelsen kan kun vælges én repræsentant fra hver forening, gruppe m.fl.

Stk. 5.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5.9 Ansatte i foreningerne eller Frivilligcentret er ikke valgbare.

Stk. 5.10 Genvalg kan finde sted. Ved genvalg kan stemmes på kandidater, der ikke er til stede på generalforsamlingen. Kandidaten skal skriftligt på forhånd tilkendegive til bestyrelsen, at han/hun ønsker genvalg.

Stk. 5.11 Alle fremmødte ved generalforsamlingen har taleret.

Stk. 5.12 Regnskab og budget lægges på Frivilligcentrets hjemmeside senest 1 uge inden Generalforsamlingen. Det godkendte budget lægges på hjemmesiden senest 1 uge efter Generalforsamlingen..

Stk. 5.13 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Disse offentliggøres på Frivilligcentret hjemmeside.

Stk. 5.14 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedrørende vedtægtsændringer se Stk 5.15

Stk. 5.15. FrivilligCentrets vedtægter kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er dette ikke muligt kan der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

Stk. 5.16 Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Ved andre afstemninger kan afstemninger finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer med stemmeret ønsker det.

6. BESTYRELSEN.
Stk. 6.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Stk. 6.2. Til posten som formand og kasserer kan alene vælges personer, der er bosiddende i Albertslund Kommune, og ikke ansat af Albertslund Kommune. Formand og kasserer kan ikke være samlevende.

Stk. 6.3 Det tilstræbes at bestyrelsen er bredt sammensat. Bestyrelsen arbejder for FrivilligCentrets formål og tarv inden for social, kultur og idræt.

Stk 6.4 På første bestyrelses møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand.

Stk. 6.5 Der vælges hvert år mindst 1 suppleant. Suppleanterne træder ind i bestyrelsen, hvis et valgt bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i løbet af den periode, hvor vedkommende er valgt. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 6.5.1 Bestyrelsen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar for FrivilligCentret og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6.5.2 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.

Stk. 6.6.2 Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne

Stk. 6.6.3 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6.6.4 Frivilligcentrets daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Frivilligcentrets daglige leder er sekretær for bestyrelsen.

7. DAGLIG LEDELSE.
Stk. 7.1 Bestyrelsen og Albertslund kommune indgår en politisk godkendt samarbejdsaftale.

Stk. 7.2 Den daglige leder for Frivilligcenter Albertslund forestår drift af Frivilligcentret i samarbejde. Den daglige leder er ansvarlige overfor bestyrelsen.

8. REGNSKAB OG REVISION.
Stk. 8.1 FrivilligCentrets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 8.2 FrivilligCentrets midler skal placeres i et anerkendt pengeinstitut, dog har kassereren ret til at have en kassebeholdning af en af bestyrelsen fastsat størrelse.

Stk. 8.3 Regnskab skal være revideret og underskrevet af formand, kasserer og revisor inden generalforsamlingen.

9. HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER.
Stk. 9.1 FrivilligCentret hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke FrivilligCentrets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Stk. 9.2 Formanden og kassereren tegner sammen FrivilligCentret. I tilfælde af den enes fravær tegnes FrivilligCentret af enten formand eller kasserer sammen med næstformanden.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Stk. 11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Stk. 11.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse sker via digitale medier og på foreningens hjemmeside, samt fremsendes til medlemmernes opgivende mail adresse med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 6 uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 11.3 På den ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles sager, som foranlediger den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden skal som minimum indeholde punkterne 1,2 og 7 under § 5.4.

Stk. 11.4 Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Stk. 11.5 Regler for taleret og stemmeafgivelse er de samme som ved almindelig generalforsamling.

12. FRIVILLIGCENTRETS OPHØR.
Stk. 12.1 Hvis FrivillingCentret påtænkes opløst skal kontaktpersonen i Albertslund kommune oplyses om dette hurtigst muligt inden generalforsamlingen, hvor det skal behandles.

Stk. 12.2 Til FrivilligCentrets opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til ny ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse tidligst 4 uger efter den første generalforsamling.

Stk. 12.3 I tilfælde af FrivilligCentrets ophør gives FrivilligCentrets midler til gavn for frivilligt arbejde i Albertslund.

Ændring vedtaget på ordinære generalforsamling den 18. maj 2009 og efterfølgende på ordinære generalforsamling 21. marts 2013 samt herefter på den ordinære generalforsamling 27. marts 2014, den 25. marts 2015, den 31. marts 2016 og den 22. marts 2018 og den 28. marts 2019.

Frivilligcenter Albertslund | Bygangen 25, 1. sal | 2620 Albertslund | Tlf.: 27 78 97 93 | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.